1_podatku

Szanowni Państwo zbliża się okres rozliczeń rocznego podatku dochodowego. W tym roku po raz kolejny za pośrednictwem Fundacji Partnerstwo istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz UKPR „Agrykola” Warszawa. Środki zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów  na obozy sportowe oraz rozgrywki ligowe dzieci i młodzieży z naszego klubu, których sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie całej kwoty.         Przekazanie 1%  to niby tak niewiele, ale dla tych młodych chłopców oraz ich rodziców to ogromne wsparcie w dalszym rozwoju nie tylko sportowym ale także społecznym.   Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając : –  numer KRS:  0000197334 WAŻNE! Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego i adres. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” ( PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305-309, PIT-36L- poz. 105-109, PIT-37 poz.124-128, PIT-38 poz. 58-62). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę ( PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108  , PIT-37 poz. 127 , PIT-38 poz. 61 ).  

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZORGANIZACJIPOŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do KrajowegoRejestruSądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty najejrzecz.
124. Numer KRS  0000197334 Wnioskowana kwota Kwota z poz. 126niemoże przekroczyć 1% kwoty z poz.112 pozaokrągleniu do pełnychdziesiątek groszyw dół. 125.   ?       zł.    ?       gr.

 I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%.,azaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz zinformacjąo kwocie  z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem(telefon, e-mail).

 126. Cel szczegółowy 1%       UKPR „Agrykola”00-459 Warszawa ul. Mysliwiecka 9
 128..            127  Wyrażamzgodę                X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców.

DO POBRANIA ULOTKA 2016