zebranie-sprawozdawczo-wyborcze

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW UCZIOWSKIEGO KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ AGRYKOLA WARSZAWA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW UCZIOWSKIEGO KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ AGRYKOLA WARSZAWA
Zarząd Uczniowskiego Klubu Piłki Ręcznej Agrykola w Warszawie zawiadamia członków klubu, iż 10 maja 2016 o godz. 17:00 (pierwszy termin) 17.15 (drugi termin) w sali konferencyjnej WCSM Agrykola przy ul. Myśliwieckiej 9 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2014-2016 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres 2014-2016 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Klubu.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.
13. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
14. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
15. Zamknięcie obrad.
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW UCZNIOWSKIEGO KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ W W DNIU 10 maja 2016 r.
1.
I. ZASADY OGÓLNE Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków UCZIOWSKIEGO KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ AGRYKOLA WARSZAWA zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu UCZIOWSKIEGO KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ AGRYKOLA WARSZAWA
2. II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU 1. Zarząd klubu informuje Członków Klubu o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 7 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.pilkareczna-agrykola.pl oraz poprzez umieszczenie powyższych informacji na budynku klubowym przy ul. Myśliwieckiej 9. 2. Udział w Walnym Zebraniu biorą 1. z głosem stanowiącym Członkowie Klubu. 2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.
III. CHARAKTER I TRYB OBRADWALNEGO ZEBRANIA 1. WZ odbywa się 10 maja 2016 godz. 17:00 (pierwszy termin) 17.15 (drugi termin) w sali konferencyjnej WCSM Agrykola przy ul. Myśliwieckiej 9 2. Obrady WZ otwiera Prezes Klubu. 3. Do kierowania pracami WZ na wniosek Prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który: a) kieruje obradami WZ, b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad, c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków, d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji, e) zarządza głosowanie. 4.Na wniosek Prezesa powołuje się Protokolanta obrad. 5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad. 6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.
IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA 1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób. 2. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób. 3. Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących. 4. Zadania Komisji : a] Mandatowo-Skrutacyjna – stwierdza prawomocność oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości, b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ. 5. Udział w dyskusji. a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji, b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony, c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.
V. ZASADY WYBORÓW 1. Zarząd liczy 3 członków. 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków. 3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej z krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury. 4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje statut klubu i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie tajne przez złożenie kart do urny wyborczej. 6. Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 8. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna. 9. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka. 10.
VI. INNE USTALENIA 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem UCZIOWSKIEGO KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ AGRYKOLA WARSZAWA 2. Przebieg zebrania jest protokołowany. 3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant Walnego Zebrania. 4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.